Blog

Powrót
Następny

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w praktyce

Po nowelizacji Kodeksu pracy (obowiązującej od 22 lutego 2016 r.) i dodaniu art. 36(2) KP pracodawca może na mocy jednostronnej decyzji zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może obejmować cały okres wypowiedzenia jak i dotyczyć tylko jego część.

 

W tym kontekście niezwykle ważne jest ustalenie od kiedy rozpoczyna się faktycznie okres wypowiedzenia. Kodeks pracy określa terminy, w których kończy się okres wypowiedzenia. Brak natomiast regulacji, która wskazywałaby kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia. Wątpliwościami w tym zakresie zajęło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które powołując się na orzeczenia sądowe i odbyte konsultacje z Głównym Inspektoratem Pracy uznało w stanowisku z dnia 19 sierpnia 2015 roku, że wypowiedzenie rozpoczyna się w dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

"Terminy upływu (końcowe) okresów wypowiedzenia obejmujących tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność określa przepis art. 30 § 21 Kodeksu pracy, w myśl którego okresy te kończą się (i tym samym stosunek pracy ustaje) odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Kodeks pracy nie zawiera natomiast regulacji wskazujących daty, od których okresy wypowiedzenia rozpoczynają swój bieg (...). W ocenie Departamentu (Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - przypis redakcji), okresem wypowiedzenia, w którym pracownikowi przysługuje np. zwolnienie na poszukiwanie pracy (art. 37 k.p.) i w którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody (art. 1671 k.p.) jest okres rozpoczynający swój bieg od skutecznego złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i kończący się w ustawowo określonych terminach (tj. odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca). Natomiast połowę okresu wypowiedzenia, do którego pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i/lub pracy w przypadku ich wypowiedzenia przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 3 k.p. (wypowiedzenie zmieniające) wyznacza moment przypadający w połowie okresu liczonego od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym do upływu (końcowej daty) okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (...)". (źródło: http://www.gofin.pl/prawo-pracy/17,2,95,146786,kiedy-zaczyna-sie-i-konczy-okres-wypowiedzenia.html)

 

W PRAKTYCE

 

A zatem oznacza to w praktyce faktyczne przedłużenie okresu wypowiedzenia od daty złożenia skutecznie oświadczenia o wypowiedzeniu do upływu terminu wyznaczonego przez Kodeks pracy.

 

Mając na uwadze powyższe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli  zgodnie z wolą pracodawcy ma dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, rozpocznie się ono w dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (w dniu rozpoczęcia się wypowiedzenia).

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop

Zdaniem doktrynyW aktualnym stanie prawnym zasadnym wydaje się przyjąć, że w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Uwaga ta dotyczy zarówno urlopu, o który zawnioskował pracownik (np. urlop zaplanowany jeszcze przed wypowiedzeniem umowy o pracę), jak i urlopu udzielanego w trybie art. 1671 KP. W praktyce najczęściej zdarzają się sytuacje, w których pracodawca w pierwszej części okresu wypowiedzenia udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w trybie art. 1671 KP, a na pozostałą część okresu wypowiedzenia zwalnia go z obowiązku świadczenia pracy. (Kodeks pracy. Komentarz red. dr hab. Krzysztof Walczak, Legalis, rok 2016, wydanie 20) 

 

Podziel się: